Algemene voorwaarden

 

Professionalwifi.nl is een onderdeel en label van Fancit.
De algemene voorwaarden van Fancit van toepassing gelden daarom ook voor ProfessionalWiFi.nl
 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Fancit.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en verbintenissen, hoe ook genaamd, waar het betreft zowel de verkoop van producten als het leveren van onze diensten, al dan niet door middel van een abonnementsvorm.
 2. Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “opdrachtgever” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of die ons opdraagt werkzaamheden te verrichten c.q. diensten te leveren, waaronder (doch niet uitsluitend) wordt verstaan: beheer, storage, internetverbindingen en ICT-omgevingen in de breedste zin van het woord.
 3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
 4. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze voorwaarden door ons schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Offertes

 1. Alle aanbiedingen, daaronder begrepen, offertes, gegevens in eventuele toegevoegde bijlagen, prijzen en andere voorwaarden, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is
  genoemd. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 
 
 

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order schriftelijk hebben aanvaard ofwel wanneer wij aan de overeenkomst uitvoering geven.
 2. De door ons eventueel aan de opdrachtgever verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De opdrachtgever wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 8 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.
 3. De inhoud van folders, drukwerk, website etc. binden ons niet, tenzij daarnaar in de overeenkomst nadrukkelijk is verwezen.
 4. De overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
 
 
 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Wij bepalen de wijze waarop en door wie de verleende opdracht c.q. de overeenkomst wordt uitgevoerd, doch wij nemen daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, hebben wij het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. De door ons uit te voeren werkzaamheden c.q. de door ons te leveren prestatie(s) zijn uitdrukkelijk aan te merken als een inspanningsverplichting en kunnen nimmer als een resultaatverplichting worden aangemerkt.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan wij aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, correct en tijdig aan ons worden verstrekt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan ons ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
 4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ons zijn verstrekt, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de
  vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Indien door ons of door ons ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie,
  draagt opdrachtgever zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Indien opdrachtgever aan ons informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 7. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat wij zijn uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 8. Verwijzend naar lid 2 worden back-ups door ons uitsluitend gecontroleerd, zonder dat wij zelf een back-up maken. Het niet slagen van een back-up komt te allen tijde voor risico van opdrachtgever en
  wij kunnen hiervoor nimmer aansprakelijk worden gehouden
 
 
 

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

 1. Eventuele wijzigingen in en aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts geldig indien wij deze schriftelijk hebben bevestigd of indien wij hieraan uitvoering geven.
 2. Indien wordt overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Wij zullen de opdrachtgever daarvan zo
  spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële of andere consequenties zal hebben, zullen wij de opdrachtgever hierover zo veel mogelijk vooraf inlichten.
 4. Indien wij uit hoofde van onze (wettelijke) zorgplicht gehouden zijn meerwerk te verrichten, zijn wij gerechtigd dit aan opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend
 
 
 

Artikel 6 Levering, verzending en risico

 1. Levering van verkochte producten vindt plaats vanaf ons bedrijf en vanaf dat moment gaat het risico over op de opdrachtgever ongeacht de feitelijke plaats van aflevering.
 2. Opdrachtgever is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Bij gebreke hiervan zullen de producten worden opgeslagen voor rekening en risico van opdrachtgever.
 3. Indien een keuring door opdrachtgever is overeengekomen en binnen veertien dagen hiervan geen gebruik wordt gemaakt, worden de verkochte producten na deze termijn geacht te zijn goedgekeurd
  en geaccepteerd door opdrachtgever.
 4. Alle kosten van verzending komen voor rekening van opdrachtgever.
 5. Alle risico’s van welke aard ook in dit kader komen volledig voor rekening en risico van opdrachtgever.
 6. Ook zaken die bij ons ter reparatie liggen, blijven voor risico van opdrachtgever, ook in geval van brand, diefstal en dergelijke.
 
 
 

Artikel 7 Leveringstermijnen

 1. Een door ons opgegeven afleveringstermijn is indicatief en informatief en is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor ons geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers, op de door die toeleveranciers verstrekte gegevens.
 2. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van haar
  redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat.
 3. Wij hebben te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.
 
 
 

Artikel 8 Prijzen

 1. Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de overeengekomen werkzaamheden door ons verricht tegen vergoeding van de daadwerkelijke bestede uren. De door ons vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de
  overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, inkoopkosten, verzekeringspremies, belastingen,
  invoerrechten en andere heffingen van overheidswege. Wanneer een kostprijsbepalende factor ten laste van ons wordt verhoogd, dan hebben wij het recht deze prijsverhoging door te belasten. Dit geldt
  expliciet ook voor de inkoopprijs van de door ons te leveren internetverbindingen.
 3. Bovendien mogen wij het honorarium c.q. onze prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan ons, dat in redelijkheid niet van ons mag worden verwacht de overeengekomen
  werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
 
 
 

Artikel 9 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Dit betreft een fatale termijn. Reclames tegen de hoogte van de declaraties dienen
  binnen 14 dagen na factuurdatum te worden gedaan; deze schorten de betalingsverplichting echter onder geen beding op.
 2. Indien de opdrachtgever niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder, dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht de nakoming van al onze verbintenissen jegens de opdrachtgever op te schorten, onverminderd onze rechten op grond van de wet. Vanaf dat moment is opdrachtgever tevens een rentevergoeding verschuldigd van 2% per
  maand, of gedeelte van een maand dat opdrachtgever in gebreke is, zulks tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. Ter zake van opdrachtgevers, niet zijnde natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW dat alle incassokosten voor
  rekening zijn van de opdrachtgever, waarbij opdrachtgever een bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is van 15% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 350,–.
 4. Betalingen strekken achtereenvolgens in mindering op de (buitengerechtelijke incasso-) kosten, rente en de hoofdsom. Indien wij echter hogere kosten ter incasso hebben gemaakt die redelijkerwijs
  noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens door de opdrachtgever worden
  voldaan. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn onze de vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 10 Contractsduur, opzegging, uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht c.q. overeenkomst voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 2. Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen, tenzij uit de overeenkomst volgt dat (tussentijdse) opzegging niet mogelijk is. Opdrachtgever dient bij opzegging een opzegtermijn van 6 maanden in acht te nemen. Wij dragen in dat geval in overleg met opdrachtgever zorg voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan een derde(n). Indien de overdracht van de
  werkzaamheden voor ons extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. Indien de overeenkomst (tussentijds) wordt opgezegd door opdrachtgever, hebben wij recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan ons zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van onze facturen voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden.
 4. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn en mitsdien kan de overeenkomst niet
  wegens termijnoverschrijding worden ontbonden. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever ons derhalve eerst schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn voor
  nakoming te geven.
 
 
 

Artikel 11 Intellectueel eigendom

 1. Wij behouden ons alle rechten en bevoegdheden voor die ons toekomen op grond van de Auteurswet. Auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle apparatuur, software, supplies, documentatie of andere materialen, in de breedste zin van het woord, die door ons aan opdrachtgever worden afgeleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij ons of bij onze toeleveranciers.
 
 
 

Artikel 12 Reclames (klachten) en garantie

 1. Wij verstrekken nimmer meer garantie dan de garantie die wij hebben verkregen van onze fabrikant/toeleverancier. De door ons verstrekte garantie betreft een fabrieksgarantie. De fabrikant/toeleverancier blijft verantwoordelijk voor de afwikkeling van de klacht c.q. het verlenen van de garantie en in dit verband gelden de garantievoorwaarden van onze fabrikant/toeleverancier.
 2. De garantietermijn vangt aan op de factuurdatum.
 3. Indien wij de garantieverplichting van de fabrikant/toeleverancier nakomen, zijn wij vrij in de keuze de betreffende gebreken op te heffen door reparatie dan wel door kosteloze vervanging van het
  product of onderdelen hiervan, de fabrikant/toeleverancier in staat te stellen de garantie te verlenen, terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de opdrachtgever gezonden factuur
  met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, of een in overleg met de opdrachtgever te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor bedoeld.
 4. Opdrachtgever dient reclames ter zake van geleverde producten schriftelijk aan ons mede te delen binnen acht dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of had dienen te ontdekken. De klacht dient
  duidelijk en zo nauwkeurig mogelijk te worden omschreven.
 5. Reclames geven opdrachtgever niet het recht zijn betaling(en) geheel of gedeeltelijk op te schorten.
 6. Ieder vorderingsrecht vervalt indien:
   • – opdrachtgever dan wel een derde, zelf wijzigingen in en/of reparaties aan het geleverde
    verricht dan wel laat verrichten;
   • – het geleverde niet nauwkeurig wordt of is gebruikt of behandeld volgens de bijgeleverde of toepasselijke (fabrieks)voorschriften of de gebruiksaanwijzing; op andere wijze onoordeelkundig wordt of is gebruikt of behandeld;
   • – indien het serienummer van het product is verwijderd;
   • – in of ten aanzien van het geleverde een softwareaanpassing heeft plaatsgevonden die niet door ons is geschied;
   • – het geleverde wordt of is gebruikt of toegepast voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd;
   • – het geleverde wordt of is gebruikt op een wijze welke voor ons redelijkerwijs niet was te verwachten;
   • – opdrachtgever geen of onvoldoende medewerking verleent binnen redelijke termijn ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van klachten te doen;
   • – er sprake is van normale slijtage van de producten;
   • – de zaak niet door ons is verkocht;
   • – de klachten voor het eerst worden geuit nadat de garantietermijn is verlopen;
   • – na verloop van 1 jaar nadat het product is verkocht of geleverd dan wel indien de garantietermijn een andere termijn bedraagt, deze termijn
 7. Voldoening aan de garantieplicht geldt als enige en volledige schadevergoeding.
 8. Indien blijkt dat voor herstel of reparatie aangeboden goederen geen gebreken vertonen, zijn alle gemaakte kosten voor rekening van opdrachtgever, ook tijdens de garantieperiode.
 9. Garantie heeft te allen tijde uitsluitend betrekking op hardware. Op software wordt nimmer garantie verstrekt. Dit betekent ook dat wanneer er garantiewerkzaamheden aan hardware wordt uitgevoerd, ten gevolge waarvan bijvoorbeeld eventuele software opnieuw dient te worden geïnstalleerd, de met dit laatste gemoeide kosten separaat in rekening zullen worden gebracht.
 
 
 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor door opdrachtgever of derde(n) geleden directe of indirecte, materiële of immateriële schade die verband houdt met een tekortkoming door ons dan wel door ons
  ingeschakelde personen in de uitvoering van de overeenkomst, vervoer daaronder begrepen, tenzij sprake is opzet of grove schuld.
 2. Indien wij uit hoofde van het vorige lid onverhoopt wel aansprakelijk mochten blijken te zijn dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat eventueel door onze (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
 3. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de cumulatieve aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook in ieder geval beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst (exclusief omzetbelasting) met een maximum van € 25.000,–.
 4. Opdrachtgever vrijwaart ons voor alle schades en rechtsvorderingen van derden.
 
 
 

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

 1. Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ons
  geleverde zaken aan ons verschuldigd is.
 2. De opdrachtgever heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enigen ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop
  te vestigen.
 3. Indien ten gevolge van be- of verwerking door de opdrachtgever ons eigendomsrecht rustend op de door ons geleverde zaken verloren is gegaan, is de opdrachtgever verplicht onverwijld ten behoeve
  van ons een bezitloos pandrecht te vestigen op de zaken ontstaan na de be- of verwerking.
 4. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de opdrachtgever (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
 5. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal opdrachtgever onmiddellijk de deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op onze (eigendom)rechten.
 6. Opdrachtgever geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan ons dan wel aan een door ons aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin wij haar eigendomsrechten willen
  uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar onze eigendommen zich dan zullen bevinden en die producten aldaar mee te nemen.
 7. De opdrachtgever is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te verzekeren en op ons verzoek deze verzekering aan te tonen.
 
 
 

Artikel 15 Opschorting en ontbinding

 1. Indien opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wenst te ontbinden, dient dit schriftelijk per aangetekende brief te geschieden.
 2. Wij zijn bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
   • – opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
   • – na het sluiten van de overeenkomst ons ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
   • – wij de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst hebben verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid
    uitblijft of onvoldoende is.
   • – indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer
    kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
   • – in het geval van faillissement, surséance van betaling, gehele of gedeeltelijke stillegging van zaken of bedrijf, liquidatie, overdracht, overlijden, bij curatele of indien op opdrachtgever de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen van toepassing wordt of is verklaard en voorts in geval goederen van opdrachtgever in conservatoir of executoriaal beslag worden genomen.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn onze vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien wij de nakoming van de verplichtingen opschorten, behouden wij onze aanspraken
  uit de wet en overeenkomst, waaronder het recht om schadevergoeding te vorderen.
 
 

Artikel 16 Overmacht

 1. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet
  toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën,
  gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheid-) instanties.
 2. Als overmacht geldt ook uitdrukkelijk een gebrek in een dienst waarvoor wij afhankelijk zijn van derden, waaronder – doch niet uitsluitend – het niet (goed) werken van een (internet)verbinding, een
  en ander in de breedste zin van het woord.
 3. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze.
 4. Ingeval van overmacht kan de opdrachtgever ons niet tot schadevergoeding aanspreken.
 
 

Artikel 17 Vervaltermijn

 1. Ieder vorderingsrecht en andere bevoegdheden van opdrachtgever jegens ons uit welken hoofde ook vervallen in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit
  voordoet dat opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens ons kan aanwenden.
 
 

Artikel 18 Toepasselijk recht

 1. Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

 

Artikel 19 Geschillenbeslechting

 1. Alle geschillen van welke aard dan ook dienen bij uitsluiting aanhangig te worden gemaakt bij de rechter die bevoegd is ter onze vestigingsplaats. Daarnaast hebben wij ten alle tijde het recht om een procedure aanhangig te maken voor een rechtbank die op grond van de wet bevoegd is om van het geschil kennis te nemen. 

 

Gratis advies op locatie aanvragen »

24/7 monitoring van uw netwerk

dashboard en client managementsysteem